Εναλλακτική Διάταξη Γ’ (βλ. Σχ. 1.3).

v  Οι δραστηριότητες της κρουαζιέρας και των εμπορικών πλοίων χωροθετούνται  μονοσήμαντα κατά μήκος των βόρειων κρηπιδωμάτων του λιμένα. Συγκεκριμένα για τα Κ/Ζ συμπληρωματικά και εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα παραβολής για σκάφη μέχρι 100m κατά μήκος του εγκάρσιου στο παραπάνω παραλιακού κρηπίδωματος.

v  Η εξυπηρέτηση των υδροπλάνων και των Catamaran /Υδροπτερύγων θα πραγματοποιείται στην κεφαλή του προβλήτα σχήματος “Π”, διαμορφώνοντας ουσιαστικά στο τμήμα αυτό του λιμένα μια περιοχή επιβατικών δραστηριοτήτων.

v  Προτείνεται η διαμόρφωση του προσωρινού αγκυροβολίου με τοποθέτηση πλωτών εσωτερικά του προσήνεμου μόλου.

v  Τα αλιευτικά σκάφη συγκεντρώνονται στα κρηπιδώματα του προβλήτα σχήματος “Π”.

v  Τα λοιπά σκάφη του λιμένα, ήτοι σκάφος Λιμενικού Σώματος, λάντζες Κ/Ζ και λοιπά βοηθητικά σκάφη θα ελλιμενίζονται στα λοιπά διαθέσιμα παραλιακά κρηπιδώματα.

 

Ο χάρτης της 3ης εναλλακτικής διατίθεται στους ακόλουθους συνδέσμους:

online χάρτης

προβολή & αποθήκευση χάρτη

participation.gr

Επισκέπτεσθε την ιστοσελιδα masterplan.participation.gr, που αποτελεί υποενότητα της πλατφόρμας διαβούλευσης participation.gr

Aυτή τη στιγμή διενεργείτε διαβούλευση στο Δήμο Ναυπλιέων με κεντρικό θέμα τη σύνταξη του Master Plan του λιμένος. Στις σελίδες της πλατφόρμας συμμετοχής μπορείτε:

Α. Να λάβετε ενημέρωση των όσων προτείνει το Master Plan μέσω των διαθέσιμων χαρτών.

Β. Να εγγραφείτε στη διαβούλευση ακολουθώντας τις οδηγίες εγγραφής που έχουν αναρτηθεί.

Γ. Να καταθέσετε απόψεις και προτάσεις επί των θεμάτων που έχουν οριστεί για διαβούλευση.