Ο λιμένας της Ναυπλίου εντάσσεται στους Λιμένες Μείζονος  Ενδιαφέροντος, κατηγορίας Κ3, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 831 του 2007 (ΥΑ 8315.07 ΦΕΚ Β 202 2007). Ο λιμένας  εξυπηρετεί μια σειρά από χρήσεις όπως επιβατική τουριστική, εμπορική, αλιευτική κ.α. Σκοπός της συντάξης του παρόντος Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) είναι  η διερεύνηση και  αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών του λιμένα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται με ορθολογικό τρόπο, στον εκάστοτε  ρόλο του (επιβατικός, εμπορικός, τουριστικός κ.α.)  λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται από το γεγονός ότι αποτελεί μέρος του αρχαιολογικού χώρου, εμπεριέχει Ζώνη Προστασίας της Φύσης, και γειτνιάζει με τον αστικό ιστό. κ.λπ. Τα κριτήρια εξορθολογισμού αφορούν στη λειτουργικότητα, ταχύτητα, ασφάλεια και οικονομία του λιμένα.

Στα πλαίσια του εν λόγω σχεδιασμού σημειώνεται ότι, δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προ το είδος των εξυπηρετούμενων δραστηριοτήτων του λιμένα. Οι όποιες μεταβολές προκύψουν θα προέρχονται από την ενδεχόμενη αύξηση ζήτησης υφιστάμενων δραστηριοτήτων, όπως π.χ. αύξηση ζήτησης κρουαζιέρας λόγω των έργων εκβάθυνσης του διαύλου και του χώρο ελιγμών   ή αύξηση της τουριστικής κίνησης λόγω της λειτουργία της μαρίνας .

Oι στόχοι του ΠΕΑΛ εστιάζουν στους παρακάτω βασικούς άξονες:
1.    εξορθολογισμό της χωροθέτησης των υφιστάμενων χρήσεων,
2.    πλήρη εκμετάλλευση υφιστάμενων λιμενικών υποδομών, και
3.    κατασκευή των ελάχιστων έργων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των χρήσεων που καθορίζονται στη παρούσα (λιμενικών, κτιριακών, χερσαίων χώρων κ.λπ).[1] Εν εξελίξει εργολαβία

[2] Το έργο δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος καθώς έχει χωροθετηθεί αυτοτελώς και η κατασκευή και εκμετάλλευση του βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία από τους αρμόδιους φορείς της Περιφέρειας

participation.gr

Επισκέπτεσθε την ιστοσελιδα masterplan.participation.gr, που αποτελεί υποενότητα της πλατφόρμας διαβούλευσης participation.gr

Aυτή τη στιγμή διενεργείτε διαβούλευση στο Δήμο Ναυπλιέων με κεντρικό θέμα τη σύνταξη του Master Plan του λιμένος. Στις σελίδες της πλατφόρμας συμμετοχής μπορείτε:

Α. Να λάβετε ενημέρωση των όσων προτείνει το Master Plan μέσω των διαθέσιμων χαρτών.

Β. Να εγγραφείτε στη διαβούλευση ακολουθώντας τις οδηγίες εγγραφής που έχουν αναρτηθεί.

Γ. Να καταθέσετε απόψεις και προτάσεις επί των θεμάτων που έχουν οριστεί για διαβούλευση.